top of page

Villa Wellington

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Voorwerp

 

De Verhuurder geeft aan de Huurder, die aanvaardt, de gemeubelde vakantiewoning in

huur gelegen te 8400 Oostende Wellingtonstraat 6, bestemd als vakantieverblijf voor

maximaal 22 personen, inclusief gebruik van beddengoed (onderlakens, kussens met

kussenslopen, dekbedden met overtrek).

Het pand bevindt zich in de staat zoals die beschreven wordt in de staat van

plaatsbevinding, die wordt opgemaakt bij de aanvang van de huurperiode. De Huurder

verbindt er zich toe het goed in dezelfde staat aan de Verhuurder terug te geven als deze

waarin hij het goed ontvangen heeft.

 

Het gehuurde goed bestaat uit volgende delen:

- Gelijkvloerse verdieping: grote garage met fietsenstalling en wasruimte

- Eerste verdieping:

Binnen: hall, toilet, eetkamer met open keuken, zitruimte;

Buiten: groot terras met sauna, jacuzzi, buitendouche, grote loungehoek en dubbele

barbecue;

- Tweede verdieping: 3 slaapkamers met badkamer;

- Derde verdieping: 3 slaapkamers met badkamer;

- Vierde verdieping: 1 slaapkamer met badkamer;

- Zolderruimte: ontspanningsruimte met kickertafel;

 

 

Artikel 2 - Duur en bestemming

 

Het pand wordt door de huurder als vakantieverblijf gebruikt en dus niet voor het

organiseren van feesten (bv. vrijgezellenfeest).

De rust van de buurt dient te allen tijde te worden gerespecteerd. Het pand kan nooit in

aanmerking komen als hoofdverblijfplaats.

De Huurder zal op de parkeerplaats geen andere voorwerpen stallen dan zijn auto, moto

en/of fietsen.

 

 

Artikel 3 – Waarborgen en huurprijs

 

De Huurder verbindt er zich toe tot zekerheid van zijn verplichtingen een bedrag van

750,- Euro als waarborg te betalen bij ondertekening van de overeenkomst op

bankrekening nr IBAN BE52 7340 4265 0909, BIC KREDBEBB, op naam van

Wellingtonstraat 6. Deze overeenkomst is slechts geldig vanaf de storting van de waarborg op

de rekening, binnen 7 dagen na opmaak van het contract. Bij niet-betaling binnen de

gestelde termijn is de verhuurder niet verder gebonden aan deze overeenkomst. Het

bedrag van de waarborg minus de kosten voor de eindschoonmaak en de

nutsvoorzieningen, zal na het einde van de huurovereenkomst vrijgegeven worden mits

de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en de eventuele aan het gehuurde

goed aangebrachte schade heeft vergoed.

 

De huurprijs wordt betaald uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de huurperiode. Bij

niet-betaling wordt de huurovereenkomst ontbonden en geldt de waarborg als minimale

schadevergoeding waarbij de Verhuurder zich alle rechten voorbehoudt om een hogere

schade aan te tonen.

Wanneer de huurprijs of enige andere betaling waartoe de Huurder krachtens deze

huurovereenkomst gehouden is, niet op het voorziene tijdstip is betaald, heeft de

Verhuurder van rechtswege recht op een interest, gelijk aan de wettelijke rentevoet.

 

Artikel 4 – Annulatie

 

Annulatie kan enkel schriftelijk gebeuren (e-mail / brief).

In geval van annulatie wordt de gereserveerde huurperiode terug als beschikbaar

aangeduid op de website www.villawellington.be.

Indien een andere huurder gevonden wordt, is slechts 10 % van de totale huursom

verschuldigd als annulatievergoeding. Indien geen huurder gevonden wordt, blijft de

volledige huurprijs verschuldigd.

Annulatie doet geen afbreuk aan de contractuele verplichting om uiterlijk één maand

voor de gereserveerde periode de volledige huurprijs te betalen, tenzij een nieuwe

huurder zich op dat ogenblik reeds contractueel verbonden heeft voor de betreffende

periode.

 

 

Artikel 5 - Veranderingen

 

Het is de Huurder verboden in het gehuurde goed veranderings-, verbeterings- of

verfraaiingswerken uit te voeren.

 

Artikel 6 - Verzekering

 

De Verhuurder heeft een brandverzekeringspolis afgesloten met clausule - afstand van

verhaal op de huurder - en ontslaat de Huurder van de verplichting zelf een brandpolis

af te sluiten.

 

Artikel 7 - Beschadigingen

 

De Huurder is aansprakelijk voor alle schade die wordt vastgesteld alsook voor alle

ontbrekende stukken, waarvan geen melding gemaakt is in de plaatsbeschrijving die aan

het begin van de huurperiode opgemaakt wordt. De huurder is verantwoordelijk voor

diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak.

Bij diefstal zonder sporen van braak, bv. door het niet-afsluiten van ramen of deuren bij

afwezigheid, is de Huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

 

De Verhuurder wijst iedere aansprakelijkheid af m.b.t. ongelukken alsook lichamelijke

schade die zich zouden voordoen in het verhuurde goed.

 

Artikel 8 - Onderverhuur/overdracht

 

Deze overeenkomst kan door de Huurder niet worden overgedragen noch kan de

Huurder een onderverhuur afsluiten tenzij mits voorafgaandelijke en schriftelijke

toestemming van de Verhuurder.

 

Artikel 9 - Verbruik

 

De Huurder draagt de kosten voor het verbruik van water, gas en elektriciteit. Dit

gebeurt op basis van de tellerstanden van de diverse meters. De vertrekstanden van de

tellers worden vermeld in de plaatsbeschrijving.

In geval van onderbreking in de levering van water of elektriciteit, televisie- en/of

radiodistributie of internet of in geval van niet-functioneren of uitvallen van de diverse

toestellen en installaties verwittigt de Huurder de Verhuurder zo snel mogelijk. De

Verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele geleden schade noch

voor de gebruiksderving.

 

Artikel 10 - Huishoudelijk reglement

 

Het maximum aantal personen bedraagt 22. Dit aantal mag niet overschreden worden.

Indien blijkt dat meer personen in de woning verblijven, is een bijkomende huur van 25

Euro/persoon/dag verschuldigd.

De personen genoemd onder Huurder verklaren tijdens de volledige huurperiode het

huis te betrekken, eventueel samen met anderen, zodat zij toezicht kunnen uitoefenen.

 

Het gebruik van beddengoed is inbegrepen in de huurprijs.

Indien de Huurder gebruik wenst te maken van badtextiel (handdoeken) wordt dit

uiterlijk 2 weken voor aanvang van de huurperiode aan de Verhuurder gemeld; voor dit

gebruik wordt een vergoeding betaald van 7 Euro per persoon.

 

Het is verboden vuur te stoken op het terrein.

Het huis dient proper en netjes te worden aangetroffen door de Huurder. Is dit niet het

geval, dan moet dit onmiddellijk aan de Verhuurder gemeld worden, zodat een en ander

nog kan hersteld worden. De kosten voor de verplichte eindschoonmaak bedragen 195,-

Euro. Bij dit tarief wordt verondersteld dat de Huurder voor zijn vertrek alles op zijn

plaats terugzet, het gebruikte beddengoed van de bedden is gehaald, de vaat gedaan is,

de vaatwasmachines leeg zijn, de gebruikte huishoudelijke apparatuur gereinigd is, het

afval gesorteerd is en in de daartoe aanwezige afvalcontainers is geplaatst en het huis

bezemschoon wordt achtergelaten. De jacuzzi dient eveneens volledig gevuld te zijn,

ontsmet en opgewarmd tot 38°. Bij afwijking van bovenstaande voorwaarden zullen

extra schoonmaakkosten worden aangerekend.

De Huurder zorgt ervoor dat de afvoerleidingen niet verstopt geraken. Eventuele

ontstoppingen door toedoen van de Huurder zullen op zijn kosten gebeuren.

 

Huisdieren zijn niet toegelaten. Plaats voor deze kan eventueel gevonden worden bij  http://www.desnuffel.com/index.php/hondenpension

 

In geval van het niet ter beschikking zijn van de woning door overmacht (schade,

brand…) is de Verhuurder geen vergoeding verschuldigd aan de Huurder.

 

Artikel 11 - Geschillen

 

Voor ieder geschil m.b.t. deze huurovereenkomst is enkel de Vrederechter van Oostende

bevoegd.

Artikel 12 - Roken

Roken binnenin het gebouw is verboden.

bottom of page